รายงานผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ ITA
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) (วศ.ด.) ปีการศึกษา 2566
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วิฑูรย์ อบรม ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี
  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (วศ.ม.) (วศ.ด.) ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม ITA 2566

Parent Category: ROOT
Created: 09 March 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

งดรับ งดให้ งดของขวัญ ของกำนัล  NO    Gift    Policy

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

นำโดย

คณบดี ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน และ ผศ.กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  หัวหน้าสำนักงานสาขาวิชา และ

บุคคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการเสริมสร้างค่านิยม ภายในองค์กร 

ให้เป็นองคกรที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  ไม่ทุจริต ประพฤติมิชอบ

โดยอันเป็นรากฐานของการพัฒนา ที่ยั่งยืน  ต่อองค์กรต่อไป   

33986
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209
652
2600
26576
20152
13834
33986

Your IP: 172.16.1.2
Thu, 30 Mar 2023 05:48:50 +0000
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร 02-1049099 ต่อ 3063