^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


รับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เสาร์ - อาทิตย์) ที่เว็บไซด์ http://sa.pit.ac.th/reg/
เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2564 ภาคปกติ ประเภทโควตา ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) * สถาบันเปิดรับสมัครในระบบออนไลน์ และการส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องอ่านประกาศฯและดำเนินการตามประกาศอย่าง ด้วยความเข้าใจ* ที่เว็บไซด์ http://sa.pit.ac.th/reg/
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ พัฒนาบุคลากรการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความร่วมมือต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการพัฒนาของบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย
ในวันที่ 3 ,4 และ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้การใช้ เครืองสแกน 3 มิติให้กับบุคลากรคณะวิศวกรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรด.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงษ์ ขำไชโย รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ปวีณา เดือนฉาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ปุณยภา สุขรอด อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา Cost Reduction in Manufacturing (by Technology 4.0) ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PIT) กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในพิธีลงนามได้รับเกียรติ จาก พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันฯ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ อู่เงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นพยานในการลงนาม และนอกจากนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน

ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี


 สาขาวิชา  (วศ.บ.)


  ติดต่อ


  ผศ.มกร  ลักขณา
วิศวกรรมเครื่องกล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 1-2
 
  ผศ.มนัส  ศรีสวัสด์
วิศวกรรมการผลิต
อาคาร
กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
ชั้น 4
 
  ผศ.จรัสศรี  เสือทับทิม
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
อาคาร
กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
ชั้น 1 และชั้น 5
 
อ.วรธน   ดิลกการย์
วิศวกรรมอุตสาหการ
อาคาร
สุรภัฏพิสิษฐ์ ชั้น 1-3
 
ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์
วิศวกรรมปิดโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาคารพระประกอบกลกิจ  ชั้น 6
 
ผศ.กิตติพงษ์  ศรีอาหมัด
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงพลังงาน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
 
ผศ.ศักดา พรหมเหมือน
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
 
ผศ.ชนัญชัย  วุฒิธัญญวัฒน์
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงการวัดและควบคุม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5
 
ดร.ธีรพงษ์
วิศวกรรมไฟฟ้า   แขนงอิเล็กทรอนิกส์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
 
     

 


ประธานหลักสูตร  ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา  (วศ.ม.) (วศ.ด.) 
ติดต่อ
รศ.ดร.จักรพงษ์  จารุมิศร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 4
 
ผศ.ดร.ฟ้าใส   วิวัฒน์วงศ์วนา
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
อาคารกรมพระสวัสวัดนวิสิษฏ์ ชั้น 4
อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 3
 
ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์
ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาคารวิศววัฒน์  ชั้น 2
อาคารพระประกอบกลกิจ  ชั้น 6
 

 

 

 

 

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.