Friday, 30 September 2022

โครงสร้างบริหารงาน

บุคลากรคณะวิศวฯ

ประวัติคณะฯ

พันธกิจ วิสัยทัศน์

ติดต่อสำนักงานคณะ

>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>

คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร (สายสนับสนุน) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

คู่มือปฎิบัติงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

 (สายสนับสนุนวิชาการ)  ประจำปี พ.ศ.2565

 

 

ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2565- 30 มีนาคม 2565) 

คู่มือปฏิบัติการ นักวิชาการ

โดย นางธัญรัตน์  วุฒิพงศ์ชัยกิจ

คู่มือปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ฉบับ ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะวิชา พัฒนาต่อยอด : การใช้งานระบบ CHE QA ONLINE (ปรับปรุง สิงหาคม 2565)

โดย นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์

คู่มือปฎิบิติการ ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา
โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินโครงการ

โดย นางสาวจิราภรณ์  ศรีนิล

คู่มือปฏิบัติการ ขั้นตอนเสนอพิจารณาการขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4)
โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565/2)
โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ
คู่มือปฏิบัติงาน  งานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี
คู่มือปฎิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคคาทรอนิกส์
โดย  นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต และกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ฉบับปรับปรุงใหม่ )
โดย นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกลและเมคคาทรอนิกส์ 
โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โดย นางนิรมล  พรมเลิศ

**********************************************************************************************************************************************************************************

ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565) 

คู่มือปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์ AUN  QA (ปรับปรุง มีนาคม 2565)

โดย นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์

คู่มือปฎบิติงาน งานสาารบรรณ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติงาน เลขานุการหลักสูตร 

โดย นางสาวจิราภรณ์  ศรีนิล

คู่มือปฏิบัติการ ขั้นตอนเสนอพิจารณาการขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4)
โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565/1)
โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ
คู่มือปฏิบัติงาน  งานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี
คู่มือปฎิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โดย  นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงใหม่)
โดย นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง
โดย นางสาวพรรณศร  
จันทวโร
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โดย นางนิรมล  พรมเลิศ

 

                                                                                              

คู่มือปฎิบัติงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

 (สายสนับสนุนวิชาการ)  ประจำปี พ.ศ.2564   

 

ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2564- 30 กันยายน 2564) 

คู่มืออการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุงตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558
(ฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564)
โดย นายทรพล  ใจเดช 

คู่มือปฏิบัติงาน แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะวิชา
พัฒนาต่อยอด:แนวทางการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะวิชา
พัฒนาต่อยอด : แนวทางการเก็บหลักฐานเพื่อการตรวจประเมิน ระดับคณะวิชาประจำปีการศึกษา 263 และ
พัฒนาต่อยอด :iระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 (ปรับปรุง กันยายน 2564)

โดย นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์

คู่มือปฎบิติงาน การพัฒนาหลักสูตร
โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรับปรุง)

โดย นางสาวจิราภรณ์  ศรีนิล

คู่มือปฏิบัติการ ขั้นตอนเสนอพิจารณาการขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4)
โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564/2)
โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ
คู่มือปฏิบัติงาน  งานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี
คู่มือปฎิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โดย  นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงใหม่)
โดย นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง
โดย นางสาวพรรณศร  
จันทวโร
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โดย นางนิรมล  พรมเลิศครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2563- 30 มีนาคม 2564)

 

        

คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุงตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558 (ฉบับที่
วันที่ 29 มีนาคม 2564) 

โดย นายทรพล  ใจเดช  

 

คู่มือปฎิบิตังานขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานการจัดทำดูแลระบบสารบรรณ (ฉบับปรับปรุง วันที่ 30 มีนาคม 2564)
โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรับปรุงรอบประเมิน1/2564)

โดย นางสาวจิราภรณ์  ศรีนิล

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564/1)
โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ
คู่มือการพิจารณาการขอสำเร็จการศึกษาระดับัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) 
โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี
คู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ฉบับปรับปรุง 2564
โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงใหม่)  29 มีนาคม 2564
โดย นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ปรับปรุง 15 มีนาคม 2564
โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ
คู่มือปฎิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โดย  นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ฉบับปรับปรุง วันที่ 31 มีนาคม 2564
โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณพิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โดย นางนิรมล  พรมเลิศ

 


 

 

ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2563- 30 กันยายน 2563)

 

 

คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุงตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ วันที่ 21 สิงหาคม 2563) 

โดย นายทรพล  ใจเดช                                  

คู่มือปฏิบัติงาน แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะวิชา พัฒนาต่อยอด: ขั้นตอนการใช้งานระบบ CHW QA ONLINE ระดับคณะวิชา (ปรับปรุง สิงหาคม 2563)

โดย นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์

คู่มือปฎิบิตังานขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานการจัดทำดูแลระบบสารบรรณ (ฉบับแก้ไข/ปรับปรุง ครั้งที่ 10)
โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรับปรุงรอบประเมิน2/2563)

โดย นางสาวจิราภรณ์  ศรีนิล

คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)  
โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563/2)
โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ
คู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ฉบับปรับปรุง 21 สิงหาคม 2563
โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี
คู่มือปฎิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โดย  นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงใหม่)
โดย นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โดย นางสาวพรรณศร 
จันทวโร
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และศูนย์ PLC เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดย  นางสาวบัณฑิตา  ดาวพราย
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ปรับปรุงวันที่ 24 สิงหาคม 2563)
โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ฉบับปรับปรุง วันที่ 31 มีนาคม 2563
โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณพิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โดย นางนิรมล  พรมเลิศ

 

 

ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) 

 

คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุงตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ
พ.ศ.2558 (ฉบับที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) 

โดย นายทรพล  ใจเดช                                  

คู่มือปฏิบัติงาน แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะวิชา พัฒนาต่อยอด: ขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานข้อมูลThai Quantifications Register (TQR) (ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2563)

โดย นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์

คู่มือปฎบิตังานขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานการจัดทำดูแลระบบสารบรรณ (ฉบับแก้ไข/ปรับปรุง ครั้งที่ 10)
โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติการปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรับปรุง)

โดย นางสาวจิราภรณ์  ศรีนิล

คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563/1)
โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ
คู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ฉบับปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2563
โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี
คู่มือปฎิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โดย  นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุงใหม่)
โดย นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โดย นางสาวพรรณศร 
จันทวโร
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และศูนย์ PLC เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดย  นางสาวบัณฑิตา  ดาวพราย
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ปรับปรุงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)
โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ฉบับปรับปรุง
โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณพิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โดย นางนิรมล  พรมเลิศ

 

 

**********************************************************************

 

คู่มือปฎิบัติงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

 (สายสนับสนุนวิชาการ)  ประจำปี พ.ศ.2562  

ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 เม.ย.2562 - 30 ก.ย. 2562) 

 

คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุงตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ
พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 15 สิงหาคม 2562) 

โดย นายทรพล  ใจเดช                                  

คู่มือปฏิบัติงาน แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะวิชา พัฒนาต่อยอด: แนวทางการดำเนินงานระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร) ปรับปรุง สิงหาคม 2562

โดย นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์

คู่มือปฎบิตังานขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานการจัดทำดูแลระบบสารบรรณ
โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรับปรุง)

โดย นางสาวจิราภรณ์  ศรีนิล

คู่มือการยื่นสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 3
โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบวัดสมบัติ ระดับปริญญาเอก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562/2)
โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ
คู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562
โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี
คู่มือปฎิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โดย  นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
โดย นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โดย นางสาวพรรณศร 
จันทวโร
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และศูนย์ PLC เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดย  นางสาวบัณฑิตา  ดาวพราย
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณพิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โดย นางนิรมล  พรมเลิศ

 

ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 ต.ค.2561 - 31 มีนาคม 2562)

 

คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุงตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ
พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) 

โดย นายทรพล  ใจเดช                                  

คู่มือปฏิบัติงาน แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะวิชา พัฒนาต่อยอด: แนวทางการดำเนินงานระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร) ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562

โดย นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์

คู่มือปฎบิตังานขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานการจัดทำดูแลระบบสารบรรณ
โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรุง)

โดย นางสาวจิราภรณ์  ศรีนิล

คู่มือการยื่นสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 2
โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี
คู่มือการปฏิบัติงาน  เรื่อง การสอบวัดสมบัติ ระดับปริญญาเอก (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2562/1)
โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์
คู่มือปฎิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โดย  นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย
  คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โดย  นางสาวลภัสรดา  พุ่มพวง
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาพลังงาน
โดย  นางสาวบัณฑิตา  ดาวพราย
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์
คู่ทือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณพิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โดย นางนิรมล  พรมเลิศ
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
โดย นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี
คู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี

 

 

************************************************************************************************

คู่มือปฎิบัติงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

     (สายสนับสนุนวิชาการ)  ประจำปี พ.ศ.2561   

ครั้งที่ 1  

 

 คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุงตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 12 มีนาคม 2561) 

โดย นายทรพล  ใจเดช                                  

คู่มือปฏิบัติงาน แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะวิชา
พัฒนาต่อยอด: แนวทางการเก็บหลักฐานเพื่อการตรวจประเมิน ระดับคณะวิชา) ปรับปรุง มีนาคม 2561

โดย นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์

คู่มือปฎบิตังานขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานการจัดทำดูแลระบบสารบรรณ

โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรุง)


โดย นางสาวจิราภรณ์  ศรีนิล

คู่มือการยื่นสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 2

โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี
คู่มือการปฏิบัติงาน  เรื่อง การสอบวัดสมบัติ ระดับปริญญาเอก (ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ.2561)

โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ
คู่มือการปฏิบัติงาน  หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์
คู่มือปฎิบัติงานเลขานุการ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โดย  นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย
   คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดย  นางสาวลภัสรดา  พุ่มพวง
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์
คู่ทือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณพิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โดย นางนิรมล  พรมเลิศ
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม

โดย นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี
คู่มือปฏิบัติงาน  งานสารบรรณ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี

 

 ************************************************************************************************

                                    คู่มือปฎิบัติงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

   (สายสนับสนุนวิชาการ)  ประจำปี พ.ศ.2560   

ครั้งที่ 2  

 

คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ  พ.ศ.2558  (ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม 2560)                                           

โดย นายทรงพล  ใจเดช

 

คู่มือปฏิบัติงาน :แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ (แนวทางการดำเนินงานการทำประกันคุณภาพภายในสถานศกษาด้วยระบบ PDCA :เทคนิคของ PDCA แต่ละขั้นตอนต่อยอดโดยการนำ PDCA ไปใช้)    

โดย นางสาวปวีณา ไร่วิบูลย์

 

คู่มือปฏิบัติงาน :ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานการจัดทำดูแลระบบสารบรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 4          

โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ๋พงศ์  

 

คู่มือปฏิบัติงาน :สำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรับปรุงรอบประเมิน 2/2560)                                                                           

โดย นางสาวจิราภรณ์   ศรีนิล

 

คู่มือปฏิบัติงาน :การยื่นผลสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิต (ครั้งที่ 1)                                                             

โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี

คู่มือปฏิบัติงาน : การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ (ปรับปรุง พ.ศ.2560)                                                  

โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม                           

โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โดย นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดย นางสาวพรรณศร  จันทวโร

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์                            

โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โดย นางนิรมล  พรมเลิศ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5)

โดย นางสาวจิดาภา จันทะบุรี

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดย นางสาวอารีย์  เมฆสอาด

 

ครั้งที่ 1 

 

คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง
ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558                                            

โดย นายทรงพล  ใจเดช

 

คู่มือปฏิบัติงาน :แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ
(แนวทางการดำเนินงานการทำประกันคุณภาพภายในสถานศกษาด้วยระบบ PDCA :เทคนิคของ PDCA แต่ละขั้นตอน)         

โดย นางสาวปวีณา ไร่วิบูลย์

 

คู่มือปฏิบัติงาน :ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานการจัดทำดูแลระบบสารบรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์                   

โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ๋พงศ์  

 

คู่มือปฏิบัติงาน :สำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรับปรุง)                                                                           

โดย นางสาวจิราภรณ์   ศรีนิล

 

คู่มือปฏิบัติงาน :การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)                                                                 

โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี

คู่มือปฏิบัติงาน : การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)                                                  

โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม                           

โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โดย นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดย นางสาวพรรณศร  จันทวโร

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์                            

โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โดย นางนิรมล  พรมเลิศ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)

โดย นางสาวจิดาภา จันทะบุรี

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี

 

 

 ************************************************************************************************

คู่มือปฎิบัติงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

 (สายสนับสนุนวิชาการ)  ประจำปี พ.ศ.2559   

ครั้งที่ 2 

 

คู่มือปฏิบัติงาน :การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)
ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558

โดย นายทรงพล  ใจเดช

คู่มือปฏิบัติงาน :แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ
(แนวทางการดำเนินงานการทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยระบบ PDCA) 

โดย นางสาวปวีณา ไร่วิบูลย์

คู่มือปฏิบัติงาน :ขั้นตอนและกระบวนการในการในการดำเนินงานการจัดทำดูแลระบบสารบรรณ

โดย นางสาวชนัญชิดา พัฒนพันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรับปรุง)

โดย นางสาวจิราภรณ์ ศรีนิล

คู่มือปฏิบัติงาน :การแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต

โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี

คู่มือปฏิบัติงาน :การสอบสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา

โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โดย นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดย นางสาวพรรณศร  จันทวโร

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โดย นางนิรมล  พรมเลิศ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

โดย นางสาวจิดาภา จันทะบุรี

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณพิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี

 ครั้งที่ 1 

 

คู่มือปฏิบัติงาน :การจัดประชุม

โดย นายทรงพล  ใจเดช

คู่มือปฏิบัติงาน :แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ พัฒนาต่อยอดเป็น
การเตรียมความพร้อมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (แผ่นอธิบายตัวบ่งชี้) 

โดย นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์ 

คู่มือปฏิบัติงาน :การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก

โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ

คู่มือปฏิบัติงาน :ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒน์พันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรับปรุง)

โดย นางสาวจิราภรณ์  ศรีนิล

คู่มือปฏิบัติงาน :การแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

โดย นางสาวสุทธรรณ  บุญราศรี

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์

คู่มือปฏิบัติงาน:งานเลขานุการ สาขวิชาวิศวกรรมเครืองกล

โดย นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดย นางสาวพรรณศร  จันทวโร

 

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โดย นางนิรมล พรมเลิศ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

โดย นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี

คู่มือปฏิบัติงาน :กระบวนการจัดประชุม สาขาวิชาวิศวกรรมการการผลิต

โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี

 ************************************************************************************************

คู่มือปฎิบัติงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

(สายสนับสนุนวิชาการ)   ประจำปี พ.ศ.2558

 

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดย นายทรงพล ใจเดช 

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

โดย นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์ 

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง งานสรรบรรณ

โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง สหกิจศึกษา

โดย นางสาวจิราภรณ์ ศรีนิล

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์

 

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โดย นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดย นางสาวพรรณศร  จันทวโร

 

คู่มือปฎิบัติงาน  เรื่อง งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ

 

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์

 

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

โดย นางนิรมล  พรมเลิศ

คู่มือปฎิบัติงาน  เรื่อง งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

โดย นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี

 

 

เมนูท้าย

Copyright © 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.