^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม GlodGear ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2021
สถาบันฯขานรับ นโยบายรัฐมนตรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 เปอร์เซ็น
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ยินดีกับ ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย ได้รับการอนุัมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ตั้งแต่ 24 กันยายน 2564.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม GlodGear ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2021
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สภาวิศวกรได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแล้ว และ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สภาวิศวกร ได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร แล้ว
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน
จำนวนผู้สมัครเรียน

ระดับปริญญาตรี

ลำดับ

                   สาขาวิชา

จำนวนผู้สมัคร

รวม

ภาคปกติ ภาคพิเศษ
(เสาร์ -อาทิตย์)
โควตารอบ 1 โควตารอบ 2 สอบตรง
คณะวิศวฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วศ.บ.
1 วิศวกรรมการผลิต 5 6 3 7 21
2 วิศวกรรมเครื่องกล 10 8 2 14 34
3 วิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม - 2 - 5 7
4 วิศวกรรมไฟฟ้า
  - แขนงไฟฟ้ากำลัง 11 5 12 51 79
  - แขนงพลังงาน - 1 2 2 5
  - แขนงการวัดและควบคุม 2 - - 3 5
  - แขนงอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - - - 3 3
5 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3 - - 4 7
6 วิศวกรรมอุตสาหการ - 2 1 11 14
  รวม  31 24 20 100 175
คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ วท.บ.
1 วิศวกรรมซอฟแวร์และระบบสารสนเทศ 1 - 3 3 7
   รวม  1   3 3 7

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร รวม
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.
1 วิศวกรรมไฟฟ้า  -  -
2 เทคโนโลยีการผลิตขุั้นสูง  -  1  1
3 ปิโตรเคมีและการจัดการสิงแวดล้อม  -  1  1
  รวม  -  2  2
คณะวิทยาศาสตรฯ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  วท.ม.
1 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  -  1  1
  รวม  -  1
         

ระดับปริญญาเอก

ลำดับ สาขาวิชา    จำนวนผู้สมัคร รวม
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.
1 วิศซกรรมไฟฟ้า  -  2
2 เทคโนโลยีการผลิตขุั้นสูง  -  2
3 ปิโตรเคมีและการจัดการสิงแวดล้อม  1  -
  รวม  1  4
คณะวิทยาศาสตรฯ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปร.ด.
1 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  -  -
  รวม  -  -  -

;

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.