รายงานผลการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2555 
รายงานผลการประเมินตนเอง   ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2556  
รายงานผล สมศ. รอบ 3
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557  
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561   
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 

 

   

            

 

 

 

 

 

Up ข้อมูล วันที่ 16 มีนาคม 2563