^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


รับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เสาร์ - อาทิตย์) ที่เว็บไซด์ http://sa.pit.ac.th/reg/
เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2564 ภาคปกติ ประเภทโควตา ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) * สถาบันเปิดรับสมัครในระบบออนไลน์ และการส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องอ่านประกาศฯและดำเนินการตามประกาศอย่าง ด้วยความเข้าใจ* ที่เว็บไซด์ http://sa.pit.ac.th/reg/
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ พัฒนาบุคลากรการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความร่วมมือต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการพัฒนาของบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย
ในวันที่ 3 ,4 และ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้การใช้ เครืองสแกน 3 มิติให้กับบุคลากรคณะวิศวกรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรด.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงษ์ ขำไชโย รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ปวีณา เดือนฉาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ปุณยภา สุขรอด อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา Cost Reduction in Manufacturing (by Technology 4.0) ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PIT) กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในพิธีลงนามได้รับเกียรติ จาก พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันฯ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ อู่เงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นพยานในการลงนาม และนอกจากนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน

 

งานวิชาการและวิจัย

 

  ข่าวสารงานวิจัย  

>> สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

>>ประกาศผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2561 

>>  รายชื่อนักวิจัยที่ได้การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี พ.ศ.2561 

>> ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11และการประชุมผลงานวิจัยด้านการการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8
>> ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ

>> ขอเชิญเข้าร่วมงาน “สัมมนาเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนปทุมวัน สู่องค์กรนวัตกรรม” สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

>> ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thai BISPA Day 2016 และ Post-Conference Workshop

>> ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน “การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4”

>> ประกาศ เรื่องการจัดสรรทุนวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3

>> ประกาศ เรื่องการจัดสรรทุนวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

>> การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

>> ประกาศ…ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

>> ประกาศ…ผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

>> เปิดรับข้อเสนอโครงการ Researchers Links ของบริติซ เคานซิล ประเทศไทย

>> ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558

>>ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนวิจัย

 

 

 ****  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและการวิจัย ****

ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัย-สถาบันฯ พ.ศ. 2549
ระเบียบ ว่าด้วย การรับจ้างทำงานวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2553
ระเบียบ ว่าด้วย การให้ค่าตอบแทนการจัดทำบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2553
ระเบียบ ว่าด้วย การส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการประกอบการสอน พ.ศ. 2554
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดทำวารสารวิชาการของสถาบัน พ.ศ. 2554
ระเบียบ ว่าด้วย การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2554
ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัย-สถาบันฯ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย การสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556
ระเบียบ ว่าด้วย การสนับสนุนการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ พ.ศ. 2558
ระเบียบ ว่าด้วย การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2558
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559

 

 

 

  

 

 

                                แหล่งสืบค้นงานวิจัย 


>>ThaiLIS-Thail LiBrary Integrated System <<

>>ThaiEdResearch ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา<<

>> ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)<<

>>SCOPUS<<

>>Thai Joumal Citation Index-TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย<< 

   >>งานวิชาการ<<

 

        ระบบรับทราบหลักสูตร  CHECO
         

 

Up ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

 

 

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.