^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


เชิญชวนการอบรม การใช้ G-suite เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการทำงาน ในยุคดิจิตอล วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
สถาบันฯขานรับ นโยบายรัฐมนตรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 เปอร์เซ็น
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ พัฒนาบุคลากรการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความร่วมมือต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการพัฒนาของบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย
ในวันที่ 3 ,4 และ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้การใช้ เครืองสแกน 3 มิติให้กับบุคลากรคณะวิศวกรมศาสตร์
ประกาศ ฯ รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์- อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2_2564
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สภาวิศวกรได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแล้ว และ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สภาวิศวกร ได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร แล้ว
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน

                               หลักสูตรที่เปิดสอน

สำนักงาน / สาขาวิชา อาคาร/ ที่ตั้ง ประธานหลักสูตร ณ ปัจจุบัน
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์     อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 2  
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต    อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 4 ผศ.มนัส  ศรีสวัสด์
 2. สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล           อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 3  
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม อาคารพระประกอบฯ  ชั้น 6 ผศ.ดร.ปวีณา
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    
      - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง         อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 4 อ.ศักดา พรหมเหมือน
  - แขนงวิชาไฟฟ้าพลังงาน          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 1  
  - แขนงวิชาการวัดและควบคุม          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5  
  - แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 6  
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์       อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 1-2  
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    

 งานบัณฑิตศึกษา                                                                                       อาคารพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 2

ระดับปริญญาโท   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ม.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5 และ อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 4 ผศ.ดร.ชนัญชัย  วุฒิธันยาวัฒน์
 2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม                    อาคารพระประกอบฯ  ชั้น 6 ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง                 อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 4 ผศ.ดร.ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนา

 

ระดับปริญญาเอก   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ด.)

1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5 และ อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 4 ผศ.ดร.ชนัญชัย  วุฒิธันยาวัฒน์
 2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม                   อาคารพระประกอบฯ  ชั้น 6 ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง                  อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 4 ผศ.ดร.ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนา

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.