^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


รับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เสาร์ - อาทิตย์) ที่เว็บไซด์ http://sa.pit.ac.th/reg/
เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2564 ภาคปกติ ประเภทโควตา ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) * สถาบันเปิดรับสมัครในระบบออนไลน์ และการส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องอ่านประกาศฯและดำเนินการตามประกาศอย่าง ด้วยความเข้าใจ* ที่เว็บไซด์ http://sa.pit.ac.th/reg/
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ พัฒนาบุคลากรการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความร่วมมือต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการพัฒนาของบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย
ในวันที่ 3 ,4 และ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้การใช้ เครืองสแกน 3 มิติให้กับบุคลากรคณะวิศวกรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรด.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงษ์ ขำไชโย รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ปวีณา เดือนฉาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ปุณยภา สุขรอด อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา Cost Reduction in Manufacturing (by Technology 4.0) ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สภาวิศวกรได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแล้ว และ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สภาวิศวกร ได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร แล้ว
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน
จำนวนผู้สมัครเรียน

ระดับปริญญาตรี

ลำดับ

                   สาขาวิชา

จำนวนผู้สมัคร

รวม

ภาคปกติ ภาคพิเศษ
(เสาร์ -อาทิตย์)
โควตารอบ 1 โควตารอบ 2 สอบตรง
คณะวิศวฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วศ.บ.
1 วิศวกรรมการผลิต 5 6 3 7 21
2 วิศวกรรมเครื่องกล 10 8 2 14 34
3 วิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม - 2 - 5 7
4 วิศวกรรมไฟฟ้า
  - แขนงไฟฟ้ากำลัง 11 5 12 51 79
  - แขนงพลังงาน - 1 2 2 5
  - แขนงการวัดและควบคุม 2 - - 3 5
  - แขนงอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - - - 3 3
5 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3 - - 4 7
6 วิศวกรรมอุตสาหการ - 2 1 11 14
  รวม  31 24 20 100 175
คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ วท.บ.
1 วิศวกรรมซอฟแวร์และระบบสารสนเทศ 1 - 3 3 7
   รวม  1   3 3 7

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร รวม
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.
1 วิศวกรรมไฟฟ้า  -  -
2 เทคโนโลยีการผลิตขุั้นสูง  -  1  1
3 ปิโตรเคมีและการจัดการสิงแวดล้อม  -  1  1
  รวม  -  2  2
คณะวิทยาศาสตรฯ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  วท.ม.
1 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  -  1  1
  รวม  -  1
         

ระดับปริญญาเอก

ลำดับ สาขาวิชา    จำนวนผู้สมัคร รวม
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.
1 วิศซกรรมไฟฟ้า  -  2
2 เทคโนโลยีการผลิตขุั้นสูง  -  2
3 ปิโตรเคมีและการจัดการสิงแวดล้อม  1  -
  รวม  1  4
คณะวิทยาศาสตรฯ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปร.ด.
1 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  -  -
  รวม  -  -  -

;

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.