Saturday, 01 October 2022

โครงสร้างบริหารงาน

บุคลากรคณะวิศวฯ

ประวัติคณะฯ

พันธกิจ วิสัยทัศน์

ติดต่อสำนักงานคณะ

>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ

 

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563<< 

>> โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมของสหพันธ์นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) 
>> โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
>> โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
>> โครงการเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (เกียร์เกมส์)
>> โครงการยื่นขอรับรองหลักสุตรจากสภาวิชาชีพ
>> โครงการอบรม Academic Writine  ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562<< 

>> โครงการวิศวะปทุมวันจัดส่วนพุทธมณฑล
>> โครงการปทุมวันสืบสานวิถีไทย
>> โครงการฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสนสถานที่วัดชัยมงคล
>> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรมสร้างเสริมวิชาชีพ
>> โครงการศิลปวัฒนธรรมเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 62
>> โครงการพัฒนาภูมิทรรศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวัดสู่วัฒนธรรมพุทธของชุมชน
>> โครงการผลิตอาสาทำแบบในหลวง ครั้งที่ 5
>> โครงการไฟฟ้า วัดคุม ร่วมใจทำนุบำรุงศาสนา
>> โครงการจิตอาสาทำนุบำรุงศาสนาและปฎิบัติธรรม
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา
>> โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561<<

>> โครงการวิศวสืบสานวัฒนธรรม - ประเพณีไทย
>> โครงการวิศวเดินตามวิถีพุทธ
>> โครงการฟื้นพูและทำนุบำรุงศาสนาสถานที่วัดชัยมงคล
>> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างเสริมวิชาชีพ
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 61
>> โครงการพัฒนาภูมิทรรศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวัดสู่วัฒนธรรมพุทธของชุมชน
>> โครงการผลิตอาสาทำแบบในหลวง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
>> โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสบ้านตะวันใหม่
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา
>> โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
>> โครงการกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (โคมเกียร์เกมส์)
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) เรือง การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 >>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560<<

 >> โครงการปทุมวันเติมฝันให้น้อง ปี3
 >> โครงการวิศวะปทุมวันรวมใจจัดสวนวิศวเป็นพุทธบูชา
 >> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างเสริมอาชีพ
>> โครงการฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสนาสถานที่วัดชัยมงคล
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 60
>> โครงการพัฒนาภูมิทรรศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวัดสู่วัฒนธรรมพุทธของชุมชน
>> โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาวัด
>> โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสบ้านตะวันใหม่
>> โครงการผลิตอาสา ทำแบบในหลวง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
>> โครงการหล่อเทียนสมุนไพรและถวายเทียนพรรษา
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) กิจกรรม เรื่องการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) กิจกรรม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>>   โครงการศึกษาดูงาน                                                                                                                        
>> โครงการวิศวะปทุมวันประสานใจรักชุมชนเพื่อพ่อหลวง

 

 >>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559<<

 >> ครงการจัดการองค์ความรู้ (Km) กิจกรรม เรื่อง การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
 >> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
(กิจกรรมที่ 2 สำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์)
 >> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
(กิจกรรมที่ 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์)
>> ครงการจัดการองค์ความรู้ (Km) กิจกรรม เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
>> โครงการปทุมวันเติมฝันให้น้อง ปี 2
>> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างอาชีพ
>> โครงการฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสสนาสถานทีวัดชัยมงคล
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 59
>> โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในวัดโพธิ์ไทร์
>> อบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาวัด
>> โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กยากจนบ้านครูน้อย
>> การผลิตอาสา ทำแบบในหลวง ประจำปี พ.ศ.2559
>> โครงการผลิตสื่อการสอนเพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558<<

 >> โครงการปทมุวันเติมฝันให้น้อง
 >> โครงการเตรียมความพร้อมวิศวกรเพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (กิจกรรมที่ 1)
 >> โครงการเตรียมความพร้อมวิศวกรเพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (กิจกรรมที่ 2)
 >> โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์
 >> โครงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และบูรณะวัด
 >> โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 58
>> โครงการวิศวจิตอาสา (ศิลปวัฒนธรรมไทย)

 

 

 

 

Up ข้อมูลวันที่ 17 มีนาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูท้าย

Copyright © 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.