^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


รับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เสาร์ - อาทิตย์) ที่เว็บไซด์ http://sa.pit.ac.th/reg/
เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2564 ภาคปกติ ประเภทโควตา ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) * สถาบันเปิดรับสมัครในระบบออนไลน์ และการส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องอ่านประกาศฯและดำเนินการตามประกาศอย่าง ด้วยความเข้าใจ* ที่เว็บไซด์ http://sa.pit.ac.th/reg/
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ พัฒนาบุคลากรการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความร่วมมือต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการพัฒนาของบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย
ในวันที่ 3 ,4 และ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้การใช้ เครืองสแกน 3 มิติให้กับบุคลากรคณะวิศวกรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรด.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงษ์ ขำไชโย รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ปวีณา เดือนฉาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ปุณยภา สุขรอด อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา Cost Reduction in Manufacturing (by Technology 4.0) ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PIT) กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในพิธีลงนามได้รับเกียรติ จาก พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันฯ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ อู่เงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นพยานในการลงนาม และนอกจากนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน
 

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563<< 

>> โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมของสหพันธ์นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) 
>> โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
>> โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
>> โครงการเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (เกียร์เกมส์)
>> โครงการยื่นขอรับรองหลักสุตรจากสภาวิชาชีพ
>> โครงการอบรม Academic Writine  ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562<< 

>> โครงการวิศวะปทุมวันจัดส่วนพุทธมณฑล
>> โครงการปทุมวันสืบสานวิถีไทย
>> โครงการฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสนสถานที่วัดชัยมงคล
>> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรมสร้างเสริมวิชาชีพ
>> โครงการศิลปวัฒนธรรมเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 62
>> โครงการพัฒนาภูมิทรรศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวัดสู่วัฒนธรรมพุทธของชุมชน
>> โครงการผลิตอาสาทำแบบในหลวง ครั้งที่ 5
>> โครงการไฟฟ้า วัดคุม ร่วมใจทำนุบำรุงศาสนา
>> โครงการจิตอาสาทำนุบำรุงศาสนาและปฎิบัติธรรม
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา
>> โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561<<

>> โครงการวิศวสืบสานวัฒนธรรม - ประเพณีไทย
>> โครงการวิศวเดินตามวิถีพุทธ
>> โครงการฟื้นพูและทำนุบำรุงศาสนาสถานที่วัดชัยมงคล
>> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างเสริมวิชาชีพ
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 61
>> โครงการพัฒนาภูมิทรรศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวัดสู่วัฒนธรรมพุทธของชุมชน
>> โครงการผลิตอาสาทำแบบในหลวง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
>> โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสบ้านตะวันใหม่
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา
>> โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
>> โครงการกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (โคมเกียร์เกมส์)
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) เรือง การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 >>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560<<

 >> โครงการปทุมวันเติมฝันให้น้อง ปี3
 >> โครงการวิศวะปทุมวันรวมใจจัดสวนวิศวเป็นพุทธบูชา
 >> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างเสริมอาชีพ
>> โครงการฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสนาสถานที่วัดชัยมงคล
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 60
>> โครงการพัฒนาภูมิทรรศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวัดสู่วัฒนธรรมพุทธของชุมชน
>> โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาวัด
>> โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสบ้านตะวันใหม่
>> โครงการผลิตอาสา ทำแบบในหลวง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
>> โครงการหล่อเทียนสมุนไพรและถวายเทียนพรรษา
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) กิจกรรม เรื่องการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) กิจกรรม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>>   โครงการศึกษาดูงาน                                                                                                                        
>> โครงการวิศวะปทุมวันประสานใจรักชุมชนเพื่อพ่อหลวง

 

 >>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559<<

 >> ครงการจัดการองค์ความรู้ (Km) กิจกรรม เรื่อง การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
 >> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
(กิจกรรมที่ 2 สำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์)
 >> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
(กิจกรรมที่ 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์)
>> ครงการจัดการองค์ความรู้ (Km) กิจกรรม เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
>> โครงการปทุมวันเติมฝันให้น้อง ปี 2
>> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างอาชีพ
>> โครงการฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสสนาสถานทีวัดชัยมงคล
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 59
>> โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในวัดโพธิ์ไทร์
>> อบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาวัด
>> โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กยากจนบ้านครูน้อย
>> การผลิตอาสา ทำแบบในหลวง ประจำปี พ.ศ.2559
>> โครงการผลิตสื่อการสอนเพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558<<

 >> โครงการปทมุวันเติมฝันให้น้อง
 >> โครงการเตรียมความพร้อมวิศวกรเพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (กิจกรรมที่ 1)
 >> โครงการเตรียมความพร้อมวิศวกรเพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (กิจกรรมที่ 2)
 >> โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์
 >> โครงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และบูรณะวัด
 >> โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 58
>> โครงการวิศวจิตอาสา (ศิลปวัฒนธรรมไทย)

 

 

 

 

Up ข้อมูลวันที่ 17 มีนาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.