แนวทางการจัดทำโครงานวิศวกรรม

  แนวทางการจัดทำโครงงานวิศวกรรมการเทียบโอนผลการศึกษานอกระบบ สำหรับนักศึกษา
ปริญญาที่สอง

ประกาศสถาบันฯ เรื่องวิธีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษามตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษา
ในระบบ สำหรับนักศึกษาปริญญาที่สอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน

แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน
แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการทดสอบมาตรฐาน
แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรม