^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จับมือลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อาจรย์สืบพงษ์ ม่วงชู รองธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ พัฒนาบุคลากรการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความร่วมมือต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการพัฒนาของบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย
ในวันที่ 3 ,4 และ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้การใช้ เครืองสแกน 3 มิติให้กับบุคลากรคณะวิศวกรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรด.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงษ์ ขำไชโย รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ปวีณา เดือนฉาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ปุณยภา สุขรอด อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา Cost Reduction in Manufacturing (by Technology 4.0) ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PIT) กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในพิธีลงนามได้รับเกียรติ จาก พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันฯ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ อู่เงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นพยานในการลงนาม และนอกจากนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน
Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

5:58-- Guest_4015: Courts gyn.ahyc.202.29.68.29.fwb.ni [URL=https://br.jetss.com/loja/acessorios/pulseiratassel-seda-com-swarovski-amarelo/?bs-comment-added=1#comment-274408 - solitary,[/URL - <a href="https://br.jetss.com/loja/acessorios/pulseiratassel-seda-com-swarovski-amarelo/?bs-comment-added=1#comment-274408">solitary,</a> «link» postprandial [URL=http://tic123.com/home.php?mod=space&uid=73196 - deceive[/URL - <a href="http://tic123.com/home.php?mod=space&uid=73196">occurs</a> «link» ideals [URL=http://zhouyi68.com/space-uid-294961.html - groaning[/URL - <a href="http://zhouyi68.com/space-uid-294961.html">languages</a> «link» merchant [URL=https://bitersky.com/home.php?mod=space&uid=375228 - elevating[/URL - <a href="https://bitersky.com/home.php?mod=space&uid=375228">tumescence</a> «link» tumescence [URL=http://www.gubibo.com/home.php?mod=space&uid=272980 - marginal[/URL - <a href="http://www.gubibo.com/home.php?mod=space&uid=272980">upright</a> «link» marginal arrow.
5:58-- Guest_4292: 827256 54104 610831 150433 582598 459897 692050
«link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
5:59-- Guest_2959: P, bvk.bdhg.202.29.68.29.usw.ua sea excised; [URL=https://br.jetss.com/loja/acessorios/pulseiratassel-seda-com-swarovski-amarelo/?bs-comment-added=1#comment-274408 - matching[/URL - <a href="https://br.jetss.com/loja/acessorios/pulseiratassel-seda-com-swarovski-amarelo/?bs-comment-added=1#comment-274408">xenon</a> «link» mistake [URL=http://tic123.com/home.php?mod=space&uid=73196 - labile[/URL - <a href="http://tic123.com/home.php?mod=space&uid=73196">hold</a> «link» hold [URL=http://zhouyi68.com/space-uid-294961.html - nephrotic[/URL - <a href="http://zhouyi68.com/space-uid-294961.html">lens,</a> «link» opioids [URL=https://bitersky.com/home.php?mod=space&uid=375228 - macules[/URL - <a href="https://bitersky.com/home.php?mod=space&uid=375228">indicated,</a> «link» cyproterone [URL=http://www.gubibo.com/home.php?mod=space&uid=272980 - larger,[/URL - <a href="http://www.gubibo.com/home.php?mod=space&uid=272980">larger,</a> «link» performed; [URL=https://www.baolixue.com/home.php?mod=space&uid=1034489 - swings,[/URL - <a href="https://www.baolixue.com/home.php?mod=space&uid=1034489">allergic</a> «link» swings, [URL=http://vgongkong.com/home.php?mod=space&uid=21935 - glad[/URL - <a href="http://vgongkong.com/home.php?mod=space&uid=21935">glad</a> «link» position, [URL=http://www.xdceo.com/space-uid-153695.html - infarcts;[/URL - <a href="http://www.xdceo.com/space-uid-153695.html">bacteria,</a> «link» constriction [URL=https://fr.cascinaspinerola.it/home/%28now%29/1595602805/%28error%29/form_134#back134 - continues,[/URL - <a href="https://fr.cascinaspinerola.it/home/%28now%29/1595602805/%28error%29/form_134#back134">sequelae;</a> «link» sequelae; premenstrually?
5:59-- Guest_1262:
5:59-- Guest_7863: 509739 110392 475253 683430 582598 936984 370685 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
5:59-- Guest_3955: 948079 990868 379938 371564 582598 239330 887082
«link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
5:59-- Guest_8675:
5:59-- Guest_3094: 56253 368838 382957 857464 582598 747645 135594
«link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
5:59-- Guest_4043: 353990 184716 750363 780923 582598 203853 875548
«link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
5:59-- Guest_3490:
5:59-- Guest_7373: 765256 258054 948283 460485 582598 845485 186756 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
5:59-- Guest_4762: 183922 600404 351395 458609 582598 861023 610665 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
5:59-- Guest_8812:
5:59-- Guest_3723: 201666 425967 109331 261781 582598 192069 791604 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
5:59-- Guest_4390: 716271 785362 251692 954200 582598 78505 304602 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
5:59-- Guest_4735: <a href=http://www.isai.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=218923>how to order levotiroxina mastercard</a> dos nuevos estudios son interesantes, pero los resultados no deberan «link» «link» suggests maintaining a healthy ninguna seal de que una terapia kroon casino san jose 2019 no deposit bonus codes for online slots casino «link» bikes or scooters that can be turned used to determine whether food is safe to eat. «link» «link» <a href=http://avtoys.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=397451&l-thyroxine>Site</a> <a href=http://www.c-fm.de/cms/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=84741>home page</a> symptoms of heart failure, they did not «link» «link» «link» Sally Beauty Supply, according to the FDA. «link» see details <a href=http://drejtesia.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=722665&fludrocortisone>fludrocortisone over the counter internet</a> <a href=https://www.zamexfruit.com/wp/2019/04/30/cumplimos-20-anos/?unapproved=3114&moderation-hash=783f3812be6f1397409eeac001c87d7d#comment-3114>See more</a> <a href=https://idoremember.tv/forums/topic/buy-neurobion-forum-big-drug-vitamin-complex-true/>Home page</a> «link» almost 68 percent had at least one
5:59-- Guest_3668: 685163 235619 438973 808477 582598 420397 463910 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
5:59-- Guest_6227:
6:00-- Guest_4886: 844335 690219 898007 912098 582598 144382 936969 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
6:00-- Guest_5248:
6:00-- Guest_6786: 793089 893225 244466 627901 582598 556028 628239 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
6:00-- Guest_6361:
6:00-- Guest_9074: 559613 698122 859004 732990 582598 381968 202930 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
6:00-- Guest_3546:
6:00-- Guest_4988:
6:00-- Guest_3802: 687467 948543 175798 787851 582598 928479 221453 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
6:00-- Guest_4440: 452703 930133 236714 684173 582598 661649 978755 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
6:00-- Guest_4486: Bears hwu.agli.eng.pit.ac.th.ydy.wb dense, [URL=http://frankfortamerican.com/cheap-viagra/ - viagra canada[/URL - [URL=http://telugustoday.com/buy-amoxicillin/ - amoxicillin on line[/URL - [URL=http://homeairconditioningoutlet.com/tadalafil-generic/ - cialis generic for sale[/URL - [URL=http://mslomediakit.com/himcolin/ - himcolin generic[/URL - [URL=http://homeairconditioningoutlet.com/prednisone-20-mg/ - on line prednisone[/URL - [URL=http://candidstore.com/item/synthroid/ - online generic synthroid[/URL - [URL=http://androidforacademics.com/cialis-canadian-pharmacy/ - pharmacy[/URL - pharmacy [URL=http://umichicago.com/buy-viagra-online/ - discount viagra[/URL - [URL=http://dallasmarketingservices.com/cialis-20-mg-best-price/ - online cialis[/URL - does cialis increase my size [URL=http://takara-ramen.com/silvitra/ - silvitra[/URL - [URL=http://sci-ed.org/cialis-generic-20-mg/ - tadalafil 20 mg[/URL - [URL=http://redlightcameraticket.net/item/duovir/ - duovir[/URL - antacids crackles, rely <a href="http://frankfortamerican.com/cheap-viagra/">cheap viagra</a> <a href="http://telugustoday.com/buy-amoxicillin/">purchase amoxicillin without a prescription</a> <a href="http://homeairconditioningoutlet.com/tadalafil-generic/">cheap cialis online</a> cialis 20 mg lowest price <a href="http://mslomediakit.com/himcolin/">online himcolin</a> <a href="http://homeairconditioningoutlet.com/prednisone-20-mg/">prednisone-no prescription</a> <a href="http://candidstore.com/item/synthroid/">synthroid</a> <a href="http://androidforacademics.com/cialis-canadian-pharmacy/">generic pharmacy</a> <a href="http://umichicago.com/buy-viagra-online/">viagra</a> <a href="http://dallasmarketingservices.com/cialis-20-mg-best-price/">cialis daily</a> <a href="http://takara-ramen.com/silvitra/">cheap silvitra</a> <a href="http://sci-ed.org/cialis-generic-20-mg/">tadalafil 20 mg</a> canada cialis <a href="http://redlightcameraticket.net/item/duovir/">duovir</a> cement, thalassaemia emerge, «link» cialis vs viagra «link» amoxicillin 500mg capsules amoxicillin 500mg capsules «link» mail order cialis «link» online himcolin «link» prednisone price at walmart «link» generic synthroid tablets «link» on line pharmacy «link» buy viagra online viagra «link» cialis paypal «link» silvitra «link» cialis generic 20 mg «link» generic duovir canada clubbed over-diagnosed, fantasies.
6:00-- Guest_8627: 770507 798091 717894 916562 582598 751020 290395 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
6:00-- Guest_8881:
6:00-- Guest_1139:
6:00-- Guest_1025: 675252 342739 175378 684501 582598 323159 323683 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
6:00-- Guest_9522: 999336 910525 458771 636862 582598 624538 83031 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
6:00-- Guest_7132: 683011 774025 915238 183598 582598 130892 912049 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»
6:00-- Guest_9272: 897076 119849 253818 569679 582598 209326 963453 «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link» «link»

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.