Friday, 09 December 2022

โครงสร้างบริหารงาน

บุคลากรคณะวิศวฯ

ประวัติคณะฯ

พันธกิจ วิสัยทัศน์

ติดต่อสำนักงานคณะ

>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>

ติดต่อสอบถาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทรศัพท์ 02 104  9099 ต่อ 3063,3081

เบอร์โทรสาร  02  104 9099  ต่อ 3080

 

 

 

 

 

เมนูท้าย

Copyright © 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.