Friday, 09 December 2022

โครงสร้างบริหารงาน

บุคลากรคณะวิศวฯ

ประวัติคณะฯ

พันธกิจ วิสัยทัศน์

ติดต่อสำนักงานคณะ

>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>

รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2555 
รายงานผลการประเมินตนเอง   ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2556  
รายงานผล สมศ. รอบ 3
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557  
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561   
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 

 

   

            

 

 

 

 

 

Up ข้อมูล วันที่ 7 มีนาคม 2565

เมนูท้าย

Copyright © 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.