• รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
 • งดรับ งดให้

ITA 2565


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้าง

2. ข้อมูลผู้บริหาร (คณบดี)

3. อำนาจหน้าที่

 • อำนาจหน้าที่
 • คำสั่งแต่งตั้งคณบดี 
 • คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และรักษาการแทน 
 • คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ  ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี
 • ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสถาบันฯ  พ.ศ. 25....

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
8. Social Network (facebook)

การบริหารงาน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีระดับคณะ

10. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

11. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564       (รอบ 12 เดือน)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2565

12. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

14. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการห้อง LAB

15. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

16. E-service

 • ช่องทางประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงานวิจัยเด่นของคณะฯ 

การบริหารเงินบประมาณ

17. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 • แผนการจ่ายเงินรายจ่ายประจำเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2565

 • แผนรายจ่ายไม่ประจำเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2565

19. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • แผนการจ่ายเงินรายจ่ายประจำเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2565

 • แผนรายจ่ายไม่ประจำเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2565

20. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 •  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
 •  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

22. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
24. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

26. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

27. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • ผู้บริหารพบประชาคม : บุคลากรสายวิชาการ/ สายวิชาการ

28. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 • แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

สายตรงคณบดีคณะวิศวฯ
คู่มือ ITA
รายงานผลการปฏิบัติงาน