Friday, 09 December 2022

โครงสร้างบริหารงาน

บุคลากรคณะวิศวฯ

ประวัติคณะฯ

พันธกิจ วิสัยทัศน์

ติดต่อสำนักงานคณะ

>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>

ประวัติ/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

 ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ก่อต่ั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2475 ในนาม โรงเรียนอาชีพช่างกล ดดยคณะนายทหารเรือนำโดย น.อ.พระประกอบกลกิจ ร.น. จากนั้นได้โอนเข้าสังกัดกระทรวงธรรมการ
และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมอาชีพช่างกลเพื่อเริ่มระบบการสอนตามแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ.2482 ได้พัฒนาการสอนด้านวิชาชีพช่างกลให้เจิรญทัดเทียม
นานาประเทศ จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนช่างกลปทุมวัน ปี พ.ศ.2537 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์ (ปวศ.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์โดย
ได้รับทุนสนับสนุนและช่วยเหลือจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญีาปุ่น (JICA) ซึ่งนับว่าเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศที่เปิดสอนทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วิทยาลัยช่างกลปทุมวันได้ยกฐานะเป็นสถาบันการศึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2541 สังกัดกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และเมือวันที่ 20 ธันวาคม 2547 สถาบันได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพ.ศ.2547 เป็นส่วนราชการ
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการนับตั้งแต่ดำเนินการสอนมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขยาย  การเรียนการสอนไปในสาขาวิชาต่างๆ
เพิ่มขึ้นโดยยึดถือนโยบายการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน และมีทักษะในเชิงปฏิบัติสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิผลอีกทั้งมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายในนอกประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาของคณะอีกด้วย
ปัจจุุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 12 หลักสูตรโดยมีหลักสูตรวิชาชีพ 12 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ12 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร

ปรัชญา พัฒนาความรู้ เชิดบูคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกลใส่ใจสังคม

วิสัยทัศน์  ผลิตบัณฑิตที่พึ่งประสงค์มีทักษะในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ และมีคุณภาพเทียบเคียงได้ในระดับสากล

พันธกิจ

1.มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.ส่งเสริมการทำและพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้

3.สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการสู่สังคม

4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ

5.ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติให้ดำรงสืบไป

6.ส่งเสริมกิจกรรมให้บริการและคืนประโยชน์แก่สังคม

7.เสริมสร้างการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

8.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสังกัดทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการอย่างต่อเนื่อง

Up ข้อมูล วันที่ 16 มีนาคม 2563

เมนูท้าย

Copyright © 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.