Friday, 09 December 2022

โครงสร้างบริหารงาน

บุคลากรคณะวิศวฯ

ประวัติคณะฯ

พันธกิจ วิสัยทัศน์

ติดต่อสำนักงานคณะ

>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>

หลักสูตรปริญญาตรี

  • Category: หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน


สำนักงาน / สาขาวิชา อาคาร/ ที่ตั้ง    หัวหน้าสาขาวิชา 
สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 2 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ดร.ปิยะภัทร
  หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต และกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม
  หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์ชั้น 4   ผศ.สุเนตร
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ 
  หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม
อาคารพระประกอบฯ    ชั้น 6
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และเมคคาทรอนิกส์
  หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อาคารกรมพระสวัสวัดนวิศิษฎ์ชั้น 1-3 ผศ.มกร
 
   หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ชั้น 2
สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ
  หลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต   ผศ.ดร.ประสิทธิ์
 
  หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ  
       
         

 


 

 

 

 

เมนูท้าย

Copyright © 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.