ติดต่อสอบถาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทรศัพท์ 02 104  9099 ต่อ 3063,3081

เบอร์โทรสาร  02  104 9099  ต่อ 3080