^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม GlodGear ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2021
สถาบันฯขานรับ นโยบายรัฐมนตรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 เปอร์เซ็น
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ยินดีกับ ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย ได้รับการอนุัมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ตั้งแต่ 24 กันยายน 2564.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม GlodGear ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2021
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สภาวิศวกรได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแล้ว และ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สภาวิศวกร ได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร แล้ว
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน

ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี


 สาขาวิชา  (วศ.บ.)


  ติดต่อ


  ผศ.มกร  ลักขณา
วิศวกรรมเครื่องกล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 1-2
 
  ผศ.มนัส  ศรีสวัสด์
วิศวกรรมการผลิต
อาคาร
กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
ชั้น 4
 
  ผศ.จรัสศรี  เสือทับทิม
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
อาคาร
กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
ชั้น 1 และชั้น 5
 
อ.วรธน   ดิลกการย์
วิศวกรรมอุตสาหการ
อาคาร
สุรภัฏพิสิษฐ์ ชั้น 1-3
 
ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์
วิศวกรรมปิดโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาคารพระประกอบกลกิจ  ชั้น 6
 
ผศ.กิตติพงษ์  ศรีอาหมัด
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงพลังงาน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
 
ผศ.ศักดา พรหมเหมือน
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
 
ผศ.ชนัญชัย  วุฒิธัญญวัฒน์
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงการวัดและควบคุม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5
 
ดร.ธีรพงษ์
วิศวกรรมไฟฟ้า   แขนงอิเล็กทรอนิกส์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
 
     

 


ประธานหลักสูตร  ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา  (วศ.ม.) (วศ.ด.) 
ติดต่อ
รศ.ดร.จักรพงษ์  จารุมิศร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 4
 
ผศ.ดร.ฟ้าใส   วิวัฒน์วงศ์วนา
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
อาคารกรมพระสวัสวัดนวิสิษฏ์ ชั้น 4
อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 3
 
ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์
ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาคารวิศววัฒน์  ชั้น 2
อาคารพระประกอบกลกิจ  ชั้น 6
 

 

 

 

 

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.