แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

  CO-OP 01 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมสหกิจศึกษา  
   CO-OP 02 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
   CO-OP 03 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อสถานประกอบการ
 CO-OP 04 แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
   CO-OP 05 แบบตอบรับอนุญาตเข้านิเทศงานสหกิจศึกษา
 CO-OP 06 แบบบันทึกการนิเทศงานโครงการสหกิจศึกษา
   CO-OP 08 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
   CO-OP 09 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
   CO-OP 10 แบบประเมินผลการนำเสนอผลการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 

 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (ภาคสมทบ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

   CO-OP 14 แบบคำร้องขอเทียบยกเว้นรายวิชาสหกิจศึกษา
 CO-OP 15  แบบประมเนิผลสำหรับคณะกรรมการประเมินผลคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อประเมินนักศึกษาที่ขอเทียบยกเว้นรายวิชาสหกิจศึกษา
ด้านผลสำเร็จของงาน และด้านความรู้ความสามารถ
 CO-OP 16  แบบประเมินสำหรับคณะกรรมการประเมินผลคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อปรระเมินนักสึกษาที่ขอเทียบยกเว้นรายวิชาสหกิจศึกษา
ด้านมาตรฐานของสถานประกอบการ
CO-OP 17 แบบประเมินผลสำหรับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างา เพื่อประเมินผลการปฎิบัติงานของนักศึกษา

 

 

แนวทางการจัดทำโครงานวิศวกรรม

  แนวทางการจัดทำโครงงานวิศวกรรม 

 

 

  
การเทียบโอนผลการศึกษานอกระบบ สำหรับนักศึกษา ปริญญาที่สอง

ประกาศสถาบันฯ เรื่องวิธีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษามตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษา
ในระบบ สำหรับนักศึกษาปริญญาที่สอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน

แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน
แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการทดสอบมาตรฐาน
แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรม