^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


เชิญชวนการอบรม การใช้ G-suite เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการทำงาน ในยุคดิจิตอล วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
สถาบันฯขานรับ นโยบายรัฐมนตรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 เปอร์เซ็น
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ พัฒนาบุคลากรการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความร่วมมือต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการพัฒนาของบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย
ในวันที่ 3 ,4 และ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้การใช้ เครืองสแกน 3 มิติให้กับบุคลากรคณะวิศวกรมศาสตร์
ประกาศ ฯ รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์- อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2_2564
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สภาวิศวกรได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแล้ว และ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สภาวิศวกร ได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร แล้ว
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

  CO-OP 01 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมสหกิจศึกษา  
   CO-OP 02 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
   CO-OP 03 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อสถานประกอบการ
 CO-OP 04 แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
   CO-OP 05 แบบตอบรับอนุญาตเข้านิเทศงานสหกิจศึกษา
 CO-OP 06 แบบบันทึกการนิเทศงานโครงการสหกิจศึกษา
   CO-OP 08 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
   CO-OP 09 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
   CO-OP 10 แบบประเมินผลการนำเสนอผลการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 

 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (ภาคสมทบ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

   CO-OP 14 แบบคำร้องขอเทียบยกเว้นรายวิชาสหกิจศึกษา
 CO-OP 15  แบบประมเนิผลสำหรับคณะกรรมการประเมินผลคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อประเมินนักศึกษาที่ขอเทียบยกเว้นรายวิชาสหกิจศึกษา
ด้านผลสำเร็จของงาน และด้านความรู้ความสามารถ
 CO-OP 16  แบบประเมินสำหรับคณะกรรมการประเมินผลคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อปรระเมินนักสึกษาที่ขอเทียบยกเว้นรายวิชาสหกิจศึกษา
ด้านมาตรฐานของสถานประกอบการ
CO-OP 17 แบบประเมินผลสำหรับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างา เพื่อประเมินผลการปฎิบัติงานของนักศึกษา

 

 

แนวทางการจัดทำโครงานวิศวกรรม

  แนวทางการจัดทำโครงงานวิศวกรรม 

 

 

  
การเทียบโอนผลการศึกษานอกระบบ สำหรับนักศึกษา ปริญญาที่สอง

ประกาศสถาบันฯ เรื่องวิธีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษามตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษา
ในระบบ สำหรับนักศึกษาปริญญาที่สอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน

แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน
แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการทดสอบมาตรฐาน
แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.