ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี


 สาขาวิชา  (วศ.บ.)


  ติดต่อ


  ผศ.มกร  ลักขณา
วิศวกรรมเครื่องกล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 1-2
 
  ผศ.มนัส  ศรีสวัสด์
วิศวกรรมการผลิต
อาคาร
กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
ชั้น 4
 
  ผศ.จรัสศรี  เสือทับทิม
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
อาคาร
กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
ชั้น 1 และชั้น 5
 
อ.วรธน   ดิลกการย์
วิศวกรรมอุตสาหการ
อาคาร
สุรภัฏพิสิษฐ์ ชั้น 1-3
 
ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์
วิศวกรรมปิดโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาคารพระประกอบกลกิจ  ชั้น 6
 
ผศ.กิตติพงษ์  ศรีอาหมัด
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงพลังงาน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
 
ผศ.ศักดา พรหมเหมือน
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4
 
ผศ.ชนัญชัย  วุฒิธัญญวัฒน์
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงการวัดและควบคุม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5
 
ดร.ธีรพงษ์
วิศวกรรมไฟฟ้า   แขนงอิเล็กทรอนิกส์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
 
     

 


ประธานหลักสูตร  ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา  (วศ.ม.) (วศ.ด.) 
ติดต่อ
รศ.ดร.จักรพงษ์  จารุมิศร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 4
 
ผศ.ดร.ฟ้าใส   วิวัฒน์วงศ์วนา
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
อาคารกรมพระสวัสวัดนวิสิษฏ์ ชั้น 4
อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 3
 
ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์
ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาคารวิศววัฒน์  ชั้น 2
อาคารพระประกอบกลกิจ  ชั้น 6