^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ พัฒนาบุคลากรการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความร่วมมือต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการพัฒนาของบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย
ในวันที่ 3 ,4 และ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้การใช้ เครืองสแกน 3 มิติให้กับบุคลากรคณะวิศวกรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรด.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงษ์ ขำไชโย รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ปวีณา เดือนฉาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ปุณยภา สุขรอด อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา Cost Reduction in Manufacturing (by Technology 4.0) ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PIT) กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในพิธีลงนามได้รับเกียรติ จาก พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันฯ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ อู่เงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นพยานในการลงนาม และนอกจากนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน

                               หลักสูตรที่เปิดสอน

สำนักงาน / สาขาวิชา อาคาร/ ที่ตั้ง ประธานหลักสูตร ณ ปัจจุบัน
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์     อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 2  
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต    อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 4 ผศ.มนัส  ศรีสวัสด์
 2. สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล           อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 3  
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม อาคารพระประกอบฯ  ชั้น 6 ผศ.ดร.ปวีณา
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    
      - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง         อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 4 อ.ศักดา พรหมเหมือน
  - แขนงวิชาไฟฟ้าพลังงาน          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 1  
  - แขนงวิชาการวัดและควบคุม          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5  
  - แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 6  
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์       อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 1-2  
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    

 งานบัณฑิตศึกษา                                                                                       อาคารพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 2

ระดับปริญญาโท   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ม.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5 และ อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 4 ผศ.ดร.ชนัญชัย  วุฒิธันยาวัฒน์
 2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม                    อาคารพระประกอบฯ  ชั้น 6 ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง                 อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 4 ผศ.ดร.ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนา

 

ระดับปริญญาเอก   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ด.)

1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5 และ อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 4 ผศ.ดร.ชนัญชัย  วุฒิธันยาวัฒน์
 2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม                   อาคารพระประกอบฯ  ชั้น 6 ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง                  อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 4 ผศ.ดร.ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนา

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.