^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม GlodGear ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2021
สถาบันฯขานรับ นโยบายรัฐมนตรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 เปอร์เซ็น
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ยินดีกับ ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย ได้รับการอนุัมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ตั้งแต่ 24 กันยายน 2564.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม GlodGear ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2021
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สภาวิศวกรได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแล้ว และ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สภาวิศวกร ได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร แล้ว
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน

รายงานผลการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2555 
รายงานผลการประเมินตนเอง   ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2556  
รายงานผล สมศ. รอบ 3
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557  
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561   
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 

 

   

            

 

 

 

 

 

Up ข้อมูล วันที่ 16 มีนาคม 2563

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.