^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


เชิญชวนการอบรม การใช้ G-suite เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการทำงาน ในยุคดิจิตอล วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
สถาบันฯขานรับ นโยบายรัฐมนตรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 เปอร์เซ็น
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ พัฒนาบุคลากรการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความร่วมมือต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการพัฒนาของบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย
ในวันที่ 3 ,4 และ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้การใช้ เครืองสแกน 3 มิติให้กับบุคลากรคณะวิศวกรมศาสตร์
ประกาศ ฯ รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์- อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2_2564
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สภาวิศวกรได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแล้ว และ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สภาวิศวกร ได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร แล้ว
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน

รายงานผลการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2555 
รายงานผลการประเมินตนเอง   ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2556  
รายงานผล สมศ. รอบ 3
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557  
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561   
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 

 

   

            

 

 

 

 

 

Up ข้อมูล วันที่ 16 มีนาคม 2563

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.