• รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
  • งดรับ งดให้

📌ข่าวหารือร่วมเป็นสถาบันร่วมผลิต

วันที่ 27 มกราคม 2566
รศ.ดร.อุไรพรรณ เวนวาณิชยานนท์อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมทั้งรองอธิการบดี
เข้าพบอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อหารือความร่วมมือในการเป็นสถาบันร่วมผลิต  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์สุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)
และเพื่อต่อยอดเป็น double degree ทั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในอนาคต


 

สายตรงคณบดีคณะวิศวฯ
คู่มือ ITA
รายงานผลการปฏิบัติงาน