^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม GlodGear ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2021
สถาบันฯขานรับ นโยบายรัฐมนตรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 เปอร์เซ็น
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ยินดีกับ ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย ได้รับการอนุัมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ตั้งแต่ 24 กันยายน 2564.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม GlodGear ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2021
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สภาวิศวกรได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแล้ว และ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สภาวิศวกร ได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร แล้ว
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน

 

งานวิชาการและวิจัย

 

  ข่าวสารงานวิจัย  

>> สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

>>ประกาศผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2561 

>>  รายชื่อนักวิจัยที่ได้การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี พ.ศ.2561 

>> ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11และการประชุมผลงานวิจัยด้านการการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8
>> ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ

>> ขอเชิญเข้าร่วมงาน “สัมมนาเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนปทุมวัน สู่องค์กรนวัตกรรม” สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

>> ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thai BISPA Day 2016 และ Post-Conference Workshop

>> ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน “การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4”

>> ประกาศ เรื่องการจัดสรรทุนวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3

>> ประกาศ เรื่องการจัดสรรทุนวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

>> การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

>> ประกาศ…ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

>> ประกาศ…ผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

>> เปิดรับข้อเสนอโครงการ Researchers Links ของบริติซ เคานซิล ประเทศไทย

>> ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558

>>ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนวิจัย

 

 

 ****  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและการวิจัย ****

ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัย-สถาบันฯ พ.ศ. 2549
ระเบียบ ว่าด้วย การรับจ้างทำงานวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2553
ระเบียบ ว่าด้วย การให้ค่าตอบแทนการจัดทำบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2553
ระเบียบ ว่าด้วย การส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการประกอบการสอน พ.ศ. 2554
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดทำวารสารวิชาการของสถาบัน พ.ศ. 2554
ระเบียบ ว่าด้วย การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2554
ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัย-สถาบันฯ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย การสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556
ระเบียบ ว่าด้วย การสนับสนุนการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ พ.ศ. 2558
ระเบียบ ว่าด้วย การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2558
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559

 

 

 

  

 

 

                                แหล่งสืบค้นงานวิจัย 


>>ThaiLIS-Thail LiBrary Integrated System <<

>>ThaiEdResearch ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา<<

>> ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)<<

>>SCOPUS<<

>>Thai Joumal Citation Index-TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย<< 

   >>งานวิชาการ<<

 

        ระบบรับทราบหลักสูตร  CHECO
         

 

Up ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

 

 

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.