คู่มือปฎิบัติงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

 (สายสนับสนุนวิชาการ)  ประจำปี พ.ศ.2562   

ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 ต.ค.2561 - 31 มีนาคม 2562)

 

คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุงตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ
พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) 

โดย นายทรพล  ใจเดช                                  

คู่มือปฏิบัติงาน แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะวิชา พัฒนาต่อยอด: แนวทางการดำเนินงานระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร) ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562

โดย นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์

คู่มือปฎบิตังานขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานการจัดทำดูแลระบบสารบรรณ
โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรุง)

โดย นางสาวจิราภรณ์  ศรีนิล

คู่มือการยื่นสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 2
โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี
คู่มือการปฏิบัติงาน  เรื่อง การสอบวัดสมบัติ ระดับปริญญาเอก (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2562/1)
โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์
คู่มือปฎิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โดย  นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย
  คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โดย  นางสาวลภัสรดา  พุ่มพวง
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาพลังงาน
โดย  นางสาวบัณฑิตา  ดาวพราย
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์
คู่ทือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณพิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โดย นางนิรมล  พรมเลิศ
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
โดย นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี
คู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี

 

 

************************************************************************************************

คู่มือปฎิบัติงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

     (สายสนับสนุนวิชาการ)  ประจำปี พ.ศ.2561   

ครั้งที่ 1  

 

 คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุงตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 12 มีนาคม 2561) 

โดย นายทรพล  ใจเดช                                  

คู่มือปฏิบัติงาน แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะวิชา
พัฒนาต่อยอด: แนวทางการเก็บหลักฐานเพื่อการตรวจประเมิน ระดับคณะวิชา) ปรับปรุง มีนาคม 2561

โดย นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์

คู่มือปฎบิตังานขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานการจัดทำดูแลระบบสารบรรณ

โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรุง)


โดย นางสาวจิราภรณ์  ศรีนิล

คู่มือการยื่นสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 2

โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี
คู่มือการปฏิบัติงาน  เรื่อง การสอบวัดสมบัติ ระดับปริญญาเอก (ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ.2561)

โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ
คู่มือการปฏิบัติงาน  หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์
คู่มือปฎิบัติงานเลขานุการ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โดย  นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย
   คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดย  นางสาวลภัสรดา  พุ่มพวง
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์
คู่ทือการปฏิบัติงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณพิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โดย นางนิรมล  พรมเลิศ
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม

โดย นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี
คู่มือปฏิบัติงาน  งานสารบรรณ  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี

 

 ************************************************************************************************

                                    คู่มือปฎิบัติงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

   (สายสนับสนุนวิชาการ)  ประจำปี พ.ศ.2560   

ครั้งที่ 2  

 

คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ  พ.ศ.2558  (ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม 2560)                                           

โดย นายทรงพล  ใจเดช

 

คู่มือปฏิบัติงาน :แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ (แนวทางการดำเนินงานการทำประกันคุณภาพภายในสถานศกษาด้วยระบบ PDCA :เทคนิคของ PDCA แต่ละขั้นตอนต่อยอดโดยการนำ PDCA ไปใช้)    

โดย นางสาวปวีณา ไร่วิบูลย์

 

คู่มือปฏิบัติงาน :ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานการจัดทำดูแลระบบสารบรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 4          

โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ๋พงศ์  

 

คู่มือปฏิบัติงาน :สำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรับปรุงรอบประเมิน 2/2560)                                                                           

โดย นางสาวจิราภรณ์   ศรีนิล

 

คู่มือปฏิบัติงาน :การยื่นผลสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิต (ครั้งที่ 1)                                                             

โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี

คู่มือปฏิบัติงาน : การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ (ปรับปรุง พ.ศ.2560)                                                  

โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม                           

โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โดย นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดย นางสาวพรรณศร  จันทวโร

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์                            

โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โดย นางนิรมล  พรมเลิศ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5)

โดย นางสาวจิดาภา จันทะบุรี

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดย นางสาวอารีย์  เมฆสอาด

 

ครั้งที่ 1 

 

คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง
ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558                                            

โดย นายทรงพล  ใจเดช

 

คู่มือปฏิบัติงาน :แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ
(แนวทางการดำเนินงานการทำประกันคุณภาพภายในสถานศกษาด้วยระบบ PDCA :เทคนิคของ PDCA แต่ละขั้นตอน)         

โดย นางสาวปวีณา ไร่วิบูลย์

 

คู่มือปฏิบัติงาน :ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานการจัดทำดูแลระบบสารบรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์                   

โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ๋พงศ์  

 

คู่มือปฏิบัติงาน :สำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรับปรุง)                                                                           

โดย นางสาวจิราภรณ์   ศรีนิล

 

คู่มือปฏิบัติงาน :การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)                                                                 

โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี

คู่มือปฏิบัติงาน : การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (ปรับปรุง พ.ศ.2560)                                                  

โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม                           

โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โดย นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดย นางสาวพรรณศร  จันทวโร

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์                            

โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โดย นางนิรมล  พรมเลิศ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)

โดย นางสาวจิดาภา จันทะบุรี

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี

 

 

 ************************************************************************************************

คู่มือปฎิบัติงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

 (สายสนับสนุนวิชาการ)  ประจำปี พ.ศ.2559   

ครั้งที่ 2 

 

คู่มือปฏิบัติงาน :การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)
ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2558

โดย นายทรงพล  ใจเดช

คู่มือปฏิบัติงาน :แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ
(แนวทางการดำเนินงานการทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยระบบ PDCA) 

โดย นางสาวปวีณา ไร่วิบูลย์

คู่มือปฏิบัติงาน :ขั้นตอนและกระบวนการในการในการดำเนินงานการจัดทำดูแลระบบสารบรรณ

โดย นางสาวชนัญชิดา พัฒนพันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรับปรุง)

โดย นางสาวจิราภรณ์ ศรีนิล

คู่มือปฏิบัติงาน :การแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต

โดย นางสาวสุทธวรรณ  บุญราศรี

คู่มือปฏิบัติงาน :การสอบสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา

โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โดย นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดย นางสาวพรรณศร  จันทวโร

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โดย นางนิรมล  พรมเลิศ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

โดย นางสาวจิดาภา จันทะบุรี

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณพิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี

 ครั้งที่ 1 

 

คู่มือปฏิบัติงาน :การจัดประชุม

โดย นายทรงพล  ใจเดช

คู่มือปฏิบัติงาน :แนวคิดการดำเนินงานระบบและกลการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ พัฒนาต่อยอดเป็น
การเตรียมความพร้อมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (แผ่นอธิบายตัวบ่งชี้) 

โดย นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์ 

คู่มือปฏิบัติงาน :การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก

โดย นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ

คู่มือปฏิบัติงาน :ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒน์พันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินโครงการ (ฉบับปรับปรุง)

โดย นางสาวจิราภรณ์  ศรีนิล

คู่มือปฏิบัติงาน :การแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

โดย นางสาวสุทธรรณ  บุญราศรี

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์

คู่มือปฏิบัติงาน:งานเลขานุการ สาขวิชาวิศวกรรมเครืองกล

โดย นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดย นางสาวพรรณศร  จันทวโร

 

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โดย นางนิรมล พรมเลิศ

คู่มือปฏิบัติงาน :งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

โดย นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี

คู่มือปฏิบัติงาน :กระบวนการจัดประชุม สาขาวิชาวิศวกรรมการการผลิต

โดย นางสาวสุวิมล  สีทองดี

 ************************************************************************************************

คู่มือปฎิบัติงานบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

(สายสนับสนุนวิชาการ)   ประจำปี พ.ศ.2558

 

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดย นายทรงพล ใจเดช 

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

โดย นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์ 

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง งานสรรบรรณ

โดย นางสาวชนัญชิดา  พัฒนพันธุ์พงศ์

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง สหกิจศึกษา

โดย นางสาวจิราภรณ์ ศรีนิล

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

โดย นางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์

 

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โดย นางสาวพัชรินทร์  ขำน้อย

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดย นางสาวพรรณศร  จันทวโร

 

คู่มือปฎิบัติงาน  เรื่อง งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

โดย นางสาวณัฐสุดา  คำเพราะ

 

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

โดย นางสาวอังศวีร์  ภาษิตานนท์

 

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่อง งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

โดย นางนิรมล  พรมเลิศ

คู่มือปฎิบัติงาน  เรื่อง งานสารบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

โดย นางสาวจิดาภา  จันทะบุรี