รายงานผลการประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2555 
รายงานผลการประเมินตนเอง   ระดับคณะและระดับสาขาวิชา  ประจำปีการศึกษา 2556  
รายงานผล สมศ. รอบ 3
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557  
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

เอกสารหลักฐานแนบ SAR 57 ระดับคณะ 


เอกสารหลักฐานแนบ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

57EN-1.1-01_1       57EN-1.1-01_2       57EN-1.1-01_3       57EN-1.1-01_4       57EN-1.2-01           57EN-1.4-01         
57EN-1.4-02 57EN-1.5-1-01 57EN-1.5-1-02 57EN-1.5-1-03 57EN-1.5-1-04 57EN-1.5-1-05_1
57EN-1.5-1-05_2 57EN-1.5-1-05_3 57EN-1.5-2-01 57EN-1.5-2-02 57EN-1.5-2-03 57EN-1.5-3-01
57EN-1.5-3-02 57EN-1.5-3-03 57EN-1.5-3-04 57EN-1.5-3-05 57EN-1.5-3-06 57EN-1.5-3-07
57EN-1.5-3-08 57EN-1.5-4-01 57EN-1.5-4-02 57EN-1.5-4-03 57EN-1.5-5-01 57EN-1.6-2-01
57EN-1.6-2-02_1 57EN-1.6-2-02_2 57EN-1.6-2-03 57EN-1.6-2-04_1 57EN-1.6-2-04_2 57EN-1.6-2-04_3
57EN-1.6-2-04_4 57EN-1.6-2-05_1 57EN-1.6-2-05_2 57EN-1.6-2-05_3 57EN-1.6-2-06_1 57EN-1.6-2-06_2
57EN-1.6-2-06_3 57EN-1.6-2-07 57EN-1.6-2-08_1 57EN-1.6-2-08_2


เอกสารหลักฐานแนบ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

57EN-2.1-1-01    57EN-2.1-2-01    57EN-2.1-2-02   57EN-2.1-2-03
57EN-2.1-3-01_1 57EN-2.1-3-01_2
57EN-2.1-4-01 57EN-2.1-5-01 57EN-2.1-5-02 57EN-2.3-01 57EN-2.3-02 57EN-2.3-03
57EN-2.3-04 57EN-2.3-05 57EN-2.3-06 57EN-2.3-07 57EN-2.3-08 57EN-2.3-09
57EN-2.3-10 57EN-2.3-11 57EN-2.3-12 57EN-2.3-13 57EN-2.3-14 57EN-2.3-15
57EN-2.3-16 57EN-2.3-17 57EN-2.3-18 57EN-2.3-19 57EN-2.3-20 57EN-2.3-21
57EN-2.3-22 57EN-2.3-23 57EN-2.3-24 57EN-2.3-25 57EN-2.3-26 57EN-2.3-27
57EN-2.3-28 57EN-2.3-29 57EN-2.3-30 57EN-2.3-31 57EN-2.3-32 57EN-2.3-33
57EN-2.3-34 57EN-2.3-35
57EN-2.3-36 57EN-2.3-37


เอกสารหลักฐานแนบ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

57EN-3.1-3-01_1  
57EN-3.1-3-01_2
57EN-3.1-3-02
57EN-3.1-6-01_1
57EN-3.1-6-01_2
57EN-3.1-6-01_3

เอกสารหลักฐานแนบ องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

57EN-4.1-1-01     57EN-4.1-1-02     
57EN-4.1-1-03 57EN-4.1-1-04
57EN-4.1-1-05 57EN-4.1-1-06
57EN-4.1-2-01 57EN-4.1-6-01


เอกสารหลักฐานแนบ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

57EN-5.1-4-01     57EN-5.1-4-02    57EN-5.1-4-03_1      57EN-5.1-4-03_2   57EN-5.1-7-01       57EN-5.1-7-02        
57EN-5.1-7-03 57EN-5.1-7-04 57EN-5.1-7-05 57EN-5.1-7-06_1 57EN-5.1-7-06_2   57EN-5.1-7-06_3
57EN-5.1-7-07 57EN-5.1-7-08 57EN-5.1-7-09 57EN-5.1-7-10 57EN-5.1-7-11 57EN-5.2-1-01
57EN-5.2-1-02 57EN-5.2-3-01 57EN-5.2-6-01_1 57EN-5.2-6-01_2