งานวิชาการและวิจัย

 ****  ข่าวสารงานวิจัย พ.ศ.2560 ****

ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11
และการประชุมผลงานวิจัยด้านการการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ


 ****  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและการวิจัย ****

ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัย-สถาบันฯ พ.ศ. 2549
ระเบียบ ว่าด้วย การรับจ้างทำงานวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2553
ระเบียบ ว่าด้วย การให้ค่าตอบแทนการจัดทำบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2553
ระเบียบ ว่าด้วย การส่งเสริมการผลิตตำราและหนังสือทางวิชาการประกอบการสอน พ.ศ. 2554
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดทำวารสารวิชาการของสถาบัน พ.ศ. 2554
ระเบียบ ว่าด้วย การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2554
ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนวิจัย-สถาบันฯ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันฯ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย การสนับสนุนการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556
ระเบียบ ว่าด้วย การสนับสนุนการนำเสนอบทความในที่ประชุมวิชาการ พ.ศ. 2558
ระเบียบ ว่าด้วย การให้ค่าตอบแทนบทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ.2558
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559

****  ข่าวสารงานวิจัย พ.ศ.2559 ****

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “สัมมนาเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนปทุมวัน สู่องค์กรนวัตกรรม” สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thai BISPA Day 2016 และ Post-Conference Workshop

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน “การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4”

ประกาศ เรื่องการจัดสรรทุนวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3

ประกาศ เรื่องการจัดสรรทุนวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศ…ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

ประกาศ…ผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Researchers Links ของบริติซ เคานซิล ประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนวิจัย

                                แหล่งสืบค้นงานวิจัย 

>>ThaiLIS-Thail LiBrary Integrated System <<

>>ThaiEdResearch ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา<<

>> ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)<<

>>SCOPUS<<

>>Thai Joumal Citation Index-TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย<<