หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 2. สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
      - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง
  - แขนงวิชาไฟฟ้าพลังงาน
  - แขนงวิชาการวัดและควบคุม
  - แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ม.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ด.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง