หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน


สำนักงาน / สาขาวิชา อาคาร/ ที่ตั้ง    หัวหน้าสาขาวิชา 
สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 2 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ดร.ปิยะภัทร
  หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต และกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม
  หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์ชั้น 4   ผศ.สุเนตร
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ 
  หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม
อาคารพระประกอบฯ    ชั้น 6
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และเมคคาทรอนิกส์
  หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อาคารกรมพระสวัสวัดนวิศิษฎ์ชั้น 1-3 ผศ.มกร
 
   หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ชั้น 2
สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ
  หลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต   ผศ.ดร.ประสิทธิ์
 
  หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ