หลักสูตรที่เปิดสอน

สำนักงาน / สาขาวิชา อาคาร/ ที่ตั้ง ประธานหลักสูตร ณ ปัจจุบัน
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์     อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 2  
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต    อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 4 ผศ.มนัส  ศรีสวัสด์
 2. สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล           อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 3  
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม อาคารพระประกอบฯ  ชั้น 6 ผศ.ดร.ปวีณา
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    
      - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง         อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 4 อ.ศักดา พรหมเหมือน
  - แขนงวิชาไฟฟ้าพลังงาน          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 1  
  - แขนงวิชาการวัดและควบคุม          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5  
  - แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 6  
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์       อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 1-2  
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    

 งานบัณฑิตศึกษา                                                                                       อาคารพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 2

ระดับปริญญาโท   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ม.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5 และ อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 4 ผศ.ดร.ชนัญชัย  วุฒิธันยาวัฒน์
 2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม                    อาคารพระประกอบฯ  ชั้น 6 ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง                 อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 4 ผศ.ดร.ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนา

 

ระดับปริญญาเอก   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ด.)

1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5 และ อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 4 ผศ.ดร.ชนัญชัย  วุฒิธันยาวัฒน์
 2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม                   อาคารพระประกอบฯ  ชั้น 6 ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง                  อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 4 ผศ.ดร.ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนา