หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
 2. สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ม.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ด.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง