ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์  ฤกษ์ขุมทรัพย์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

อาจารย์ ดร.เพียงพิศ  กลิ่นหรั่น
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณาวดี  ศรีศิริวัฒน์
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายวิชาการและวิจัยอาจารย์บุญชู  สมบุญเพ็ญ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

        บุคลากรประจำสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 นายทรงพล  ใจเดช
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูแลงานด้านประกันคุณภาพศึกษา

 นางสาวชนัญชืดา  พัฒนพันธุ์พงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูแลงานด้านวิชาการและวิจัย ,งานธุรการ

 

นางสาวจิราภรณ์  ศรีนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษา

 

นางสาวสุทธวรรณ   บุุญราศรี
นักวิชาการการศึกษา
ดูแลงานบัณฑิตศึกษา

 

นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ
นักวิชาการการศึกษา
ดูแลงานบัณฑิตศึกษา
 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558