^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ พัฒนาบุคลากรการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความร่วมมือต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการพัฒนาของบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย
ในวันที่ 3 ,4 และ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้การใช้ เครืองสแกน 3 มิติให้กับบุคลากรคณะวิศวกรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรด.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงษ์ ขำไชโย รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ปวีณา เดือนฉาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ปุณยภา สุขรอด อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา Cost Reduction in Manufacturing (by Technology 4.0) ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PIT) กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในพิธีลงนามได้รับเกียรติ จาก พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันฯ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ อู่เงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นพยานในการลงนาม และนอกจากนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน
 

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563<< 

>> โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมของสหพันธ์นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) 
>> โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
>> โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
>> โครงการเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (เกียร์เกมส์)
>> โครงการยื่นขอรับรองหลักสุตรจากสภาวิชาชีพ
>> โครงการอบรม Academic Writine  ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562<< 

>> โครงการวิศวะปทุมวันจัดส่วนพุทธมณฑล
>> โครงการปทุมวันสืบสานวิถีไทย
>> โครงการฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสนสถานที่วัดชัยมงคล
>> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรมสร้างเสริมวิชาชีพ
>> โครงการศิลปวัฒนธรรมเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 62
>> โครงการพัฒนาภูมิทรรศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวัดสู่วัฒนธรรมพุทธของชุมชน
>> โครงการผลิตอาสาทำแบบในหลวง ครั้งที่ 5
>> โครงการไฟฟ้า วัดคุม ร่วมใจทำนุบำรุงศาสนา
>> โครงการจิตอาสาทำนุบำรุงศาสนาและปฎิบัติธรรม
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา
>> โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561<<

>> โครงการวิศวสืบสานวัฒนธรรม - ประเพณีไทย
>> โครงการวิศวเดินตามวิถีพุทธ
>> โครงการฟื้นพูและทำนุบำรุงศาสนาสถานที่วัดชัยมงคล
>> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างเสริมวิชาชีพ
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 61
>> โครงการพัฒนาภูมิทรรศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวัดสู่วัฒนธรรมพุทธของชุมชน
>> โครงการผลิตอาสาทำแบบในหลวง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
>> โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสบ้านตะวันใหม่
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา
>> โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
>> โครงการกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (โคมเกียร์เกมส์)
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) เรือง การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 >>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560<<

 >> โครงการปทุมวันเติมฝันให้น้อง ปี3
 >> โครงการวิศวะปทุมวันรวมใจจัดสวนวิศวเป็นพุทธบูชา
 >> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างเสริมอาชีพ
>> โครงการฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสนาสถานที่วัดชัยมงคล
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 60
>> โครงการพัฒนาภูมิทรรศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวัดสู่วัฒนธรรมพุทธของชุมชน
>> โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาวัด
>> โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสบ้านตะวันใหม่
>> โครงการผลิตอาสา ทำแบบในหลวง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
>> โครงการหล่อเทียนสมุนไพรและถวายเทียนพรรษา
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) กิจกรรม เรื่องการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) กิจกรรม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>>   โครงการศึกษาดูงาน                                                                                                                        
>> โครงการวิศวะปทุมวันประสานใจรักชุมชนเพื่อพ่อหลวง

 

 >>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559<<

 >> ครงการจัดการองค์ความรู้ (Km) กิจกรรม เรื่อง การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
 >> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
(กิจกรรมที่ 2 สำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์)
 >> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
(กิจกรรมที่ 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์)
>> ครงการจัดการองค์ความรู้ (Km) กิจกรรม เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
>> โครงการปทุมวันเติมฝันให้น้อง ปี 2
>> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างอาชีพ
>> โครงการฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสสนาสถานทีวัดชัยมงคล
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 59
>> โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในวัดโพธิ์ไทร์
>> อบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาวัด
>> โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กยากจนบ้านครูน้อย
>> การผลิตอาสา ทำแบบในหลวง ประจำปี พ.ศ.2559
>> โครงการผลิตสื่อการสอนเพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558<<

 >> โครงการปทมุวันเติมฝันให้น้อง
 >> โครงการเตรียมความพร้อมวิศวกรเพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (กิจกรรมที่ 1)
 >> โครงการเตรียมความพร้อมวิศวกรเพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (กิจกรรมที่ 2)
 >> โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์
 >> โครงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และบูรณะวัด
 >> โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 58
>> โครงการวิศวจิตอาสา (ศิลปวัฒนธรรมไทย)

 

 

 

 

Up ข้อมูลวันที่ 17 มีนาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.